Dobry Start dla ucznia!

Wnioski o świadczenie „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021 są przyjmowane od 1 lipca 2020 r. w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2020 r. również w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narewce przy ul. Białowieskiej 5.

Nabór wniosków o świadczenie w ramach programu "Dobry start", czyli wsparcie na wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka - bez względu na dochód rodziny - ruszył 1 lipca 2020 r.

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko od 7 do 20 lat, uczące się w szkole. Dzieci niepełnosprawne - uczące się w szkole - mogą otrzymać świadczenie do ukończenia 24 lat.

Od 1 sierpnia 2019 r. o świadczenie to mogą ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i policealnych.

"Dobry start" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce - w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021 są przyjmowane od 1 lipca 2020 r. w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2020 r. również w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narewce przy ul. Białowieskiej 5.

Kwota świadczenia wynosi 300 zł i przyznawana jest raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Wniosek o świadczenie może złożyć rodzic, opiekun faktyczny lub prawny albo osoba ucząca się. Z wnioskiem może wystąpić także osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

O świadczenie mogą ubiegać się zarówno obywatele polscy, jak i spełniający odpowiednie kryteria cudzoziemcy, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z członkami rodziny.

Świadczenie w wysokości 300 zł raz w roku przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom oraz cudzoziemcom:
1) obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
2) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
3) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, udzielony w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy
5) zezwolenia na pobyt czasowy.


PS: W przypadku dzieci w pieczy zastępczej i uczniów usamodzielnionych nie ma zastosowania droga elektroniczna. Wniosek należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


U W A G A: W przypadku świadczenia w ramach programu "Rodzina 500 +" ci, którzy już je pobierają, nie muszą w tym roku składać nowego wniosku o jego przyznanie, ponieważ świadczenia przyznane w oparciu o wnioski złożone w poprzednim roku obowiązują do 31 maja 2021 roku! Wnioski o "500 +" wypełniają jedynie rodzice nowonarodzonych dzieci!

Powrót na początek strony