Konkurs na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej

Termin składania dokumentów upływa 23 czerwca 2021 r. do godz. 12:00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 209/2021

Wójta Gminy Narewka

z dnia 8 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

8 czerwca 2021 r.

S.2110.3.2021

Wójt Gminy Narewka
ogłasza nabór na stanowisko
Referenta ds. księgowości budżetowej
– 1 etat
w Urzędzie Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka


1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) wykształcenie i doświadczenie zawodowe: wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub z zakresu rachunkowości, podyplomowe studia z zakresu rachunkowości lub ekonomiczne)
7) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie m.in. organizacji, funkcjonowania oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, finansów publicznych, ordynacji podatkowej, dochodów jst, ochrony danych osobowych.
2. Wymagania dodatkowe:
1) posiadanie prawa jazdy kat. B,
2) dyspozycyjność,
3) umiejętność pracy w zespole i dobrej organizacji pracy, zdyscyplinowanie, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, rzetelność, samodzielność,
4) umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność i systematyczność,
5) prowadzenie spraw z zachowaniem ciągłości.
3. Mile widziane:
1) doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
2) certyfikat księgowego.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Obsługa programów komputerowych BUDŻET, PODATEK VAT, ŚRODKI TRWAŁE.
2) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Bieżąca analiza wykonania planu finansowego UG.
str. 2
4) Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej Urzędu Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności dochodów i wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową, kosztów i przychodów w układzie rodzajowym i syntetycznym, inwestycji, funduszy celowych, sum depozytowych, itp.
5) Bieżące rozliczanie rachunków, faktur i delegacji służbowych.
6) Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów budżetu państwa realizowanych przez Gminę oraz terminowe przekazywanie należnych dochodów na rachunek Wojewody.
7) Kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych w porządku systematycznym i chronologicznym.
8) Miesięczne uzgadnianie zapisów księgowych analitycznych z syntetycznymi.
9) Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu Gminy jako jednostki.
10) Terminowa ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych.
11) Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji i porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami księgowymi i sporządzenie stosownego dokumentu weryfikacji sald.
12) Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu.
13) Przestrzeganie zasad właściwego przebiegu operacji gospodarczych i ich zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
14) Bieżąca i terminowa ewidencja dochodów stanowiąca podstawę do naliczania i odliczania podatku VAT.
15) Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży dla celów rozliczenia podatku VAT.
16) Wdrażanie przyjętych procedur w zakresie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i jej jednostkach organizacyjnych.
17) Terminowe rozliczanie podatku VAT.
18) Sporządzanie deklaracji VAT „cząstkowej” Urzędu Gminy.
19) Wyliczanie proporcji i preproporcji dla odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego VAT dla działalności mieszanej oraz przygotowanie rocznej korekty naliczonego podatku VAT.
20) Weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT dla projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
21) Terminowe sporządzanie i przekazywanie zbiorczej deklaracji rozliczeniowej podatku VAT w terminach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.
22) Terminowe sporządzanie i przekazywanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w formie jednolitego pliku kontrolnego zbiorczego rejestru zakupu i sprzedaży.
23) Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT, prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem przeglądów technicznych kasy fiskalnej.
24) Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych.
25) Prowadzenie ewidencji analitycznej do kont umorzenie środków trwałych.
26) Wykonywanie uchwał Rady Gminy i jej organów oraz realizacja wniosków i interpelacji radnych.
27) Przygotowywanie informacji, analiz i innych materiałów niezbędnych dla realizacji zadań przez Radę i jej organy w sprawach zadań realizowanych na stanowisku pracy.
5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) Czas pracy: pełen etat.
2) Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Narewka, ul. Białowieska 1.
3) Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
4) Obsługa urządzeń biurowych.
5) Praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z pracownikami Urzędu, związana z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza budynkiem.
6) Bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów.
7) Praca pod presją czasu.
str. 3
8) W budynku bezpieczne warunki pracy z występowaniem barier architektonicznych. Budynek Urzędu Gminy Narewka posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
6. Wskaźnik zatrudnienia:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Narewka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.
7. Wymagane dokumenty:
1) własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
2) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
10) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub ważne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). List motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:


„Oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat składa informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.


8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (w sekretariacie urzędu na parterze budynku) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – Referent ds. księgowości budżetowej”
w terminie do 23 czerwca 2021 roku do godz. 12.00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

9. Inne informacje:
1) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu: http://bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl, a także na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Narewka przy ul. Białowieskiej 1;
2) Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji dołączone zostaną do jego akt osobowych;
3) Dokumenty aplikacyjne osób zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru będą przechowywane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
4) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, będzie można odbierać osobiście przez zainteresowanych w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w BIP, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.


Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu rekrutacji.


Wójt Gminy Narewka

/-/Jarosław Gołubowski

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony